Ffurflenni a hawl i dynnu'n ôl

Ffurflenni ac amodau

1. Ffurflenni am ddiffygion gweithgynhyrchu.

Gall y Defnyddiwr ddychwelyd i THE INDIAN FACE, unrhyw gynnyrch sy'n cyflwyno nam gweithgynhyrchu. Gan ystyried natur y cynhyrchion dan gontract, bydd gan y Defnyddiwr gyfnod o fis i gyfathrebu ag ef THE INDIAN FACE ei ddiffyg cydymffurfiaeth â nhw. Os eir y tu hwnt i'r cyfnod hwn, bydd y Defnyddiwr yn tybio unrhyw iawndal.

I ffurfioli'r ffurflen, rhaid i'r Defnyddiwr gysylltu THE INDIAN FACE o fewn y cyfnod o fis, i'r cyfeiriad cysylltwch â @ theindianface .com, yn nodi'r cynnyrch neu'r cynhyrchion sydd i'w dychwelyd, gan atodi ffotograff a rhestr fanwl o'r diffygion a geir ynddo

Unwaith THE INDIAN FACE wedi derbyn y cyfathrebiad gan y Defnyddiwr, bydd yn eich hysbysu cyn pen 3-5 diwrnod busnes p'un ai i ddychwelyd y cynnyrch ai peidio. Rhag ofn i'r dychweliad fynd yn ei flaen, THE INDIAN FACE Bydd yn dangos i'r Defnyddiwr y ffordd i gasglu neu anfon y cynnyrch diffygiol i'w swyddfeydd / warysau.

Rhaid i bob cynnyrch sydd i'w ddychwelyd fod heb ei ddefnyddio a chyda'i holl labeli, pecynnu a, lle bo hynny'n briodol, dogfennaeth ac elfennau affeithiwr gwreiddiol a ddaeth gydag ef. Os na fydd y Defnyddiwr yn symud ymlaen fel hyn, THE INDIAN FACE yn cadw'r hawl i wrthod dychwelyd.

Unwaith y derbynnir y cynnyrch a bod diffygion yn cael eu gwirio, THE INDIAN FACE yn rhoi posibilrwydd i'r Defnyddiwr ddisodli'r cynnyrch gydag un arall o nodweddion union yr un fath, oni bai bod yr opsiwn hwn yn wrthrychol amhosibl neu'n anghymesur ar ei gyfer THE INDIAN FACE.

Os na fydd modd anfon cynnyrch arall â nodweddion union yr un fath oherwydd diffyg stoc, gall y Defnyddiwr ddewis terfynu'r contract (hynny yw, dychwelyd y symiau a dalwyd) neu ofyn am anfon model arall mae'r Defnyddiwr yn dewis yn wirfoddol.

Gwneir cyflwyno'r cynnyrch sydd â'r un nodweddion neu'r model newydd y mae'r Defnyddiwr yn ei ddewis, fel y bo'n briodol, yn ystod y 3-5 diwrnod busnes nesaf o'r dyddiad y bydd THE INDIAN FACE Bydd y Defnyddiwr yn cadarnhau ailosod y cynnyrch diffygiol neu anfon y model newydd.

Ni fydd amnewid, anfon model newydd neu derfynu'r contract yn awgrymu treuliau ychwanegol i'r Defnyddiwr.

Os yw'r Defnyddiwr yn terfynu'r contract, THE INDIAN FACE yn ad-dalu'r swm cyfan a dalwyd i'r Defnyddiwr am brynu'r cynnyrch diffygiol.

THE INDIAN FACE yn hysbysu Defnyddwyr y bydd y term ar gyfer dychwelyd y symiau a dalwyd yn dibynnu ar y dull talu y byddai'r Defnyddiwr wedi'i ddefnyddio wrth brynu'r cynnyrch.

2. Tynnu'n ôl.

Os na fydd y Defnyddiwr yn fodlon â'r cynhyrchion a dderbynnir yn eu trefn, bydd gan y Defnyddiwr, yn unol â'r Gyfraith Gyffredinol ar gyfer amddiffyn Defnyddwyr a Defnyddwyr, gyfnod o bedwar ar ddeg (15) diwrnod calendr i ddychwelyd y cyfanrwydd o'r archeb neu, os yw'n well gennych, gallwch ddychwelyd unrhyw un o'r cynhyrchion sy'n ffurfio'r cyfanswm archeb a phob un heb gosb a heb yr angen i nodi'r rhesymau.

Fodd bynnag, rhaid i'r Defnyddiwr ysgwyddo'r gost uniongyrchol o ddychwelyd iddo THE INDIAN FACE, p'un a ydych chi'n dychwelyd yr archeb yn llawn neu'n penderfynu dychwelyd rhai o'r cynhyrchion yn y gorchymyn yn unig.

I ffurfioli'r ffurflen, rhaid i chi gysylltu THE INDIAN FACE yn y cyfeiriad cysylltwch â @ theindianface .com, trwy anfon y ffurflen tynnu'n ôl wedi'i chwblhau sydd ynghlwm wrth y Telerau ac Amodau hyn fel ATODIAD 1. Ar ôl derbyn y cyfathrebiad hwnnw, THE INDIAN FACE Bydd yn nodi'r ffordd o anfon yr archeb i'w swyddfeydd neu warysau.

THE INDIAN FACE nid yw'n gyfrifol am y cwmni negesydd y mae'r Defnyddiwr yn ei logi i ddychwelyd yr archeb. Yn yr ystyr hwn, THE INDIAN FACE yn argymell i'r Defnyddiwr bod ei gwneud yn ofynnol i'r cwmni negesydd ddarparu prawf danfon i chi unwaith y bydd y negesydd wedi adneuo'r cynnyrch yn swyddfeydd Aberystwyth THE INDIAN FACE, fel bod y Defnyddiwr yn ymwybodol bod y cynnyrch wedi'i ddosbarthu'n gywir THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE ddim yn gyfrifol am y cyfeiriad lle mae'r Defnyddiwr yn anfon y gorchymyn i'w ddychwelyd. Dylai fod bob amser yn ein swyddfa yn achos Ewrop. Os nad oedd gennym gadarnhad danfon ac na chyflwynodd y defnyddiwr dderbynneb danfon, THE INDIAN FACE ni fyddai’n gyfrifol am y golled a byddai’r defnyddiwr a fyddai’n gorfod hawlio’r cwmni trafnidiaeth a oedd wedi contractio.

Bydd y Defnyddiwr yn ysgwyddo costau dychwelyd yr archeb (megis costau cludo trwy gwmnïau cludo) yn uniongyrchol.

Rhaid i'r cynnyrch fod heb ei ddefnyddio a chyda'i holl labeli, pecynnu a, lle bo hynny'n briodol, dogfennaeth ac elfennau affeithiwr gwreiddiol a ddaeth gydag ef. Os na fydd y Defnyddiwr yn symud ymlaen fel hyn neu os yw'r cynnyrch wedi dioddef unrhyw ddifrod, mae'r Defnyddiwr yn derbyn y gallai'r cynnyrch ddioddef dibrisiant neu hynny THE INDIAN FACE gellir gwrthod dychwelyd.

Unwaith THE INDIAN FACE gwiriwch fod y gorchymyn mewn cyflwr da, THE INDIAN FACE yn symud ymlaen i ddychwelyd y cyfanswm a dalwyd gan y Defnyddiwr.

Os yw'r Defnyddiwr yn penderfynu dychwelyd yr archeb yn llawn, THE INDIAN FACE yn dychwelyd i'r Defnyddiwr yr holl symiau y byddai wedi'u talu a phe bai ond wedi dychwelyd unrhyw un o'r cynhyrchion, dim ond y rhan sy'n cyfateb i'r cynhyrchion hynny fydd yn cael ei dychwelyd.

THE INDIAN FACE yn hysbysu Defnyddwyr y bydd y term ar gyfer dychwelyd y symiau a dalwyd yn dibynnu ar y dull talu y byddai'r Defnyddiwr wedi'i ddefnyddio wrth brynu'r cynnyrch. Beth bynnag, THE INDIAN FACE yn dychwelyd y symiau a dalwyd cyn gynted â phosibl ac, beth bynnag, cyn pen 14 diwrnod calendr o'r dyddiad y derbyniwyd y cynnyrch a ddychwelwyd.

Polisi Cyfnewid Cynnyrch

THE INDIAN FACE ddim yn cyfaddef y newid rhwng cynnyrch a brynwyd gan y Defnyddiwr ar gyfer cynnyrch arall a gynigir ar y Wefan.

Os bydd y Defnyddiwr am wneud y newid mewn cynnyrch, rhaid iddo arfer ei hawl i dynnu'n ôl dros yr un peth â'r hyn a sefydlwyd yng nghymal 6.2 ac yna prynu'r cynnyrch newydd y mae arno ei eisiau.